Общи условия

 

shop.bizlink.bg (наричан по-долу за краткост „Магазин“) е уебсайт за електронна търговия, който е собственост на на фирма „Бизлинк“ ООД.
На сайта се предлагат стоки и услуги, на които „Бизлинк“ ООД е собственик и разпространител.

„Бизлинк“ ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Магазина стоки и услуги, чрез отправяне на заявка/поръчка и заплащане на съответната продажна цена. Клиентът може да извършва заявки за покупка, само след потвърждаване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.  

Настоящите условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите Общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

„Бизлинк“ ООД си запазва правото да извършва промени в Общите условия без предварително анонсиране, като направените промени ще бъдат публикувани в сайта.


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"Бизлинк" ООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър под  ЕИК 201658042 предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Магазина – shop.bizlink.bg,

Под "стоки/услуги", предоставяни през магазина се разбират следните стоки/услуги:

Всяка от изброените стоки се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена. Бизлинк  не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.

Под "Производител" се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през магазина стоки и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

Под "Клиент" се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в магазина и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (Осемнадесет) години. Магазинът си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Клиента.  

Под "Клиентски профил" се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от магазина за целите, посочени в настоящите общи условия.

Под "Продажна цена" се разбира цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

II. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ МАГАЗИНА

Публикуването на основните характеристики на стоките/услугите и на продажната им цени в магазина по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

Магазинът не гарантира наличността на поръчаните стоки. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради изчерпана наличност, Магазинът, в рамките на 3 (три) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента - посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес - за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание.

Условия за заявка/поръчка

За да получи право да извършва валидни заявки/поръчки за закупуване на предлаганите през магазина стоки/услуги, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да потвърди съгласието си с настоящите Общи условия.
Регистрационна информация – Клиентът предоставя на Магазина следната информация:

Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми Магазина да ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, Магазинът има право да спре изпълнението на заявката/поръчката и  да спре достъпът на Клиента до  клиентския му профил.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Процедура по подаване на заявка

Заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:
1.След като клиентът е на shop.bizlink.bg, има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална "Количка" с натискането на бутон "Поръчай“.
2.Клиентът има постоянен достъп до "Количка" - таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните артикули;
3.В "Количкатата" Клиентът определя количеството на стоките и продължава към попълване на личните данни за покупката чрез натискане на виртуален бутон "Плащане";
4.Клиентът, попълва лични данни за поръчката - име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;
5.При натискане на бутон "Общ Преглед" и "Край на поръчката", заявката за покупка на стока/услуга през Магазина се счита за извършена.

При посочени непълен или грешен адрес и/или телефонен номер заявката, същата се счита за невалидна и за Магазина не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане и обработка на заявка/поръчка

Заявката за покупка се приема за обработка от Магазина чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със данни за конкретната поръчка: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка, правото на Клиента – потребител да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право.

В срок до 2 /Два/ работни дни, представител на Магазина поверява наличността на поръчаните стоки/услуги и се свързва с Клиента на посочения в заявката телефон за потвърждаване на поръчката и условията за нейното изпълнение. При изчерпана наличност на поръчана стока/и, Клиентът имам право да откаже заявката, като за целта след телефонното обаждане, изпрати писмо на електронната поща на Магазина shop@bizlink.bg

При невъзможност за осъществяване на контакт с Клиента по телефона, представител на Магазина изпраща електронно писмо до посочения в заявката email адрес, с данни за наличността и условията на изпълнение на поръчката. Ако в  срок до 3 /три/ работни дни, Клиентът не потвърди по телефон или електронна поща поръчката, същата се счита за отказана и за Магазина не възникват последващи задължения по нейното изпълнение.


Цени и начини на плащане

Всички цени на стоки в Магазина са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато. Стойността на поръчката, която подлежи на плащане се уточнява в при нейното потвърждаване по телефона и/или електронната поща.

Плащането на поръчаните стоки/услуги се извършва по банков път на банкова сметка на Бизлинк ООД, както следва:
БИЗЛИНК ООД
IBAN: BG59 RZBB 9155 1001 4093 56
BIC: RZBB BGSF

Всички такси и разноски по банковия превод са за сметка на Клиента.  
За всяка платена поръчка, съответно продажба се издава фактура.

С избора на начин на плащане, „банков път“, Клиентът - потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.


Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 7 (седем) работни дни. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Поради спецификата на предлаганите в Магазина стоки/услуги, срокът и условията за доставка на поръчаната стока/услуга се уточнява в телефонния разговор за потвърждаване на заявката. Клиентът изразява съгласие със срока и условията на доставка, чрез изпращане на писмо за потвърждение на електронната поща на Магазина  shop@bizlink.bg

Предаване на стоката. Отказ и рекламации.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Магазинът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.
Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.


Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема всички допълнителни разходи по доставката.  

След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

Във всички изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Магазина на място в офиса или на shop@bizlink.bg

В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта или друг документ, свързан с поддръжката и сервиза на стоките /лицензи/, не от Бизлинк а от производителя, той се обръща директно към контактите, посочени в нея.

По силата на член 55 (ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил стоките във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на стоките в този случай е за сметка на потребителя.

Ограничения

Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на Бизлинк. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо, в случай че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП).

Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на Бизлинк. Неразрешено е използването на screenshot на сайта без изричното съгласие на Бизлинк.

Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

Потребителите на сайта нямат право да създават Клиентски профил и да извършват заявки/поръчки от името на трети лица.


Отговорности

„Бизлинк“ ООД полага грижа информацията в Магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

„Бизлинк“ ООД не гарантира, че достъпът до Магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Бизлинк ООД.

„Бизлинк“ ООД не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

„Бизлинк“ ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
 
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.